XNOVATE LAB

HAKKINDA

Xnovate Lab, ulusal ve uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen farklı ve özgün çerçevelerin, yöntem, araç ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesindeki farklı paydaşlara sunulduğu, Xnovate Programının içerik platformudur.

XNOVATE LAB

ÇERÇEVELER

Xnovate Lab, ulusal ve uluslararası düzeyde inovasyon süreçlerinin gelişmesini destekleyen farklı ve özgün çerçevelerin, yöntem, araç ve uygulamaların TTGV’nin hedef kitlesindeki farklı paydaşlara sunulduğu, Xnovate Programının içerik platformudur.

SOLVE Innovation Framework:

SOLVE, Xnovate Programı ve iş ortakları tarafından Türkiye’de özel sektörün inovasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş özgün bir ‘Kurumsal Stratejik İnovasyon Çerçevesi’dir. Kurumsal inovasyon ve kurum içi girişimcilik çalışmalarının daha sistematik ve yapılandırılmış şekilde yürütülmesi için tasarlanmıştır. SOLVE, orta ve büyük ölçekteki kurumsal firmaları hedef almakla birlikte, yeni girişimlerin ve küçük işletmelerin kullanabileceği modüler yapı ve esneklikte tasarlanmıştır. 5 ana unsurdan oluşmaktadır: Strateji, Organizasyon, Link (İlham-İnovasyon) Validasyon ve Eylem. SOLVE Kurumsal Stratejik İnovasyon Çerçevesi; SOLVE Stratejik İnovasyon Kılavuzu, SOLVE Kullanım Kılavuzu ve YETİ –Metodlar ve Araçlar Kiti ile desteklenmektedir.

XNOVATE LAB

YÖNTEMLER

İnovasyon Sprint

İnovasyon Sprint Programı, işletmelerin inovasyon projelerini hızlandırabilmesi için Xnovate ve iş ortakları tarafından oluşturulmuş hızlandırılmış bir inovasyon programıdır. Şirketlerin 5 günlük bir çalışma kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve kullanıcı görüşmeleri sonucunda; yeni bir ürün, servis veya arayüz geliştirmelerini, belirlenen yapının prototiplenmesi ve kullanıcılar ile test edilmesini içerir.

İnovasyon Taktik Kütüphanesi:

İnovasyon ile ilgili sorunların tanımlandığı ve bu sorunlara yönelik firmalar tarafından tecrübe edilmiş çözüm önerilerini sunan bir kılavuzdur. Firmalar, inovasyon süreçlerinde yaşadıkları sorunların üstesinden gelmek için İnovasyon Taktik Kütüphanesi'nden faydalanabilirler. Aynı zamanda inovasyon profesyonellerden alınan yeni bilgi ve tecrübeler ile sürekli güncellenen bir araçtır.

İnovasyon Oyun Kitabı:

Kurumlarında inovasyonu yaygılaştırmak isteyen yönetici, çalışan ve genel ifade ile inovasyon sorumlularının kolayca uygulayabileceği, hızlı ve sistematik bir şekilde, inovasyondan sonuç üretmek isteyenlere somut öneriler sunmak üzerine kurgulanmıştır. Yöntemin en büyük faydası zaman, para ve kaynak vb. kısıtları bertaraf edecek bir metodoloji sunmasıdır.

XNOVATE LAB

ARAÇLAR


IPCompete:

IPCompete, ’Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Yetkinlik Değerlendirme Aracı’ Xnovate ve iş ortakları tarafından, firmaların inovasyon çıktılarını doğru strateji ve rotalarda korumaları sağlamak üzere Fikri Mülkiyet Hakları Portföy yönetimi kapasitelerini değerlendirmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Değerlendirme ve değerlendirmelerin tetikleyeceği iyileştirme çalışmaları sonrasında; firmaların,

• Mevcut fikri varlıklarını belirlemeleri ve koruma stratejilerini etkin olarak kullanmaları,
• Fikri Mülkiyetten doğan haklarını ticari avantajları için etkin kullanabilmeleri,
• FMH’larını portföy olarak yönetmeleri ve bu doğrultuda maliyetlerini optimize ederken doğru koruma stratejilerini izlemeleri,
• Portföy – Firma iş değeri eşleşme analizleri ile doğru Ar-Ge strateji ve aksiyonlarını gerçekleştirmeleri,
• Ulusal ve uluslararası pazarlarda giriş serbestliğini, rekabet ve pazar engellerini daha iyi tanımlamaları hedeflenmektedir.

18 Yeşil Gösterge:

Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim ile ilgili faaliyetlerden fayda sağlamak isteyen; bunun ne anlama geldiğini, işletme operasyonları ile olan ilişkisini öğrenmek isteyen işletme sahipleri ve yöneticilerine temel bilgileri vermek üzere hazırlanmıştır. Araç seti, herhangi bir iş büyüklüğünde ve sektörde, işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik performansını ölçmek için uygulanabilir, ortak ve karşılaştırılabilir göstergeler sunmaktadır.Xnovate Gadgets:

Xnovate Gadgets, firmaların başta ürün geliştirme süreçleri olmak üzere tüm inovasyon ve iş geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri en yaygın pratikleri ve iyi uygulamaları derleyen bir araç setidir. Teşhis, Çözüm ve Değerlendirme başlıkları altında; problemlerin tespit edilmesi, çözümler geliştirilmesi ve geliştirilen çözüm önerilerinin seçimi aşamalarında firmalara yardımcı olacabilecek hızlı ve etkili yöntemler verilmektedir.